การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด

Main Article Content

พระราชปริยัติวิมล ศรีสุระ
ประภาส ปริชาโน
พระครูปลัดรังสรรค์ คุณสาโร

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และจารีตขนบธรรมเนียมปฏิบัติในสายวิปัสสนาธุระ ที่โดดเด่นที่สุดก็คือการน????ำประชาชนปฏิบัติธรรมสู่แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ประโยชน์ตรงนี้เกิดมีได้เพราะการบริหารกิจการในองค์กรของคณะสงฆ์ที่มีแบบแผนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

 Abstract

This article purpose To study the Sangha administration Dhammayut Roi-Et. Considering it was found that the clergy Dhammayut in Roi-Et. He stressed the Sangha administration under strict discipline. The act also confiscated ecclesiastical traditions and customs practiced in business insight. The most notable was the introduction of the practice to the way of life pretty good. This is an advantage because the management organization of the clergy with a pattern from past to present itself.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)