การติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา

Main Article Content

รุจ กสิวุฒิ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
บุษกร วัฒนบุตร
ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาภาคเหนือที่ 1 ได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ น่านและแพร่ ภาคเหนือที่ 2 ได้แก่จังหวัดลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 ได้แก่จังหวัดขอนแก่น หนองคายและอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2 ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์และยโสธร ภาคกลางที่ 1 ได้แก่จังหวัดตาก พิษณุโลก และกำแพงเพชร ภาคกลางที่ 2 ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี และภาคใต้ ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา 2) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาภาคเหนือที่ 1 ได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ น่านและแพร่ ภาคเหนือที่ 2 ได้แก่จังหวัดลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 ได้แก่จังหวัดขอนแก่น หนองคายและอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2 ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์และยโสธร ภาคกลางที่ 1 ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและกำแพงเพชร ภาคกลางที่ 2 ได้แก่จังหวัดราชบุรี ฉะเชิงเทราและกาญจนบุรี และภาคใต้ ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา 3) เพื่อวิเคราะห์โครงการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาภาคเหนือที่ 1 ได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ น่านและแพร่ ภาคเหนือที่ 2 ได้แก่จังหวัดลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 ได้แก่จังหวัดขอนแก่น หนองคายและอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2 ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์และยโสธร ภาคกลางที่ 1 ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและกำแพงเพชร ภาคกลางที่ 2 ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี และภาคใต้ ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา โดยใช้การวิจัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสำรวจเอกสาร (Documentary research) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการเสริมสร้างกระบวนการวิเคราะห์โครงการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาในกลุ่มพื้นที่ ๗ แห่งดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผลโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ ของพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ จำนวน ๑๐ ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการของโครงการย่อย รวมทั้งการศึกษาด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ตามรูปแบบประเมินโครงการ CIPP Model


Abstract


The objectives of this research were 1) to follow up for the movement of the project strengthen health and learning according by Buddhist way in Northern Thailand 1 as Uttaradit, Nan and Prea Province, Northern Thailand2as Lampoon, Lampang and Maehongsorn Province, Northeastern Thailand1 as Khonkean, Nongkay and Udonthanee, Northeastern 2 as Roi-ed, Surin and Yasothorn, Central Thailand 1 as Tak, Pisanulok and Kampangpetch, Central Thailand 2 as Kanchanaburee and Southern Thailand as Nakornsreethammarat and Songkha 2. to evaluate the performance of the project strengthen health and learning according by Buddhist way in Northern Thailand 1 as Uttaradit, Nan and Prea Province, Northern Thailand2as Lampoon, Lampang and Maehongsorn Province, Northeastern Thailand 1 as Khonkean, Nongkay and Udonthanee, Northeastern2 as Roi-ed, Surin and Yasothorn, Central Thailand 1 as Tak, Pisanulok and Kampangpetch, Central Thailand 2 as Kanchanaburee and Southern Thailand as Nakornsreethammarat and Songkha 3. to analyze the project strengthen health and learning according by Buddhist way in Northern Thailand 1 as Uttaradit ,Nan and Prea Province, Northern Thailand 2 as Lampoon, Lampang and Maehongsorn Province , Northeastern Thailand 1 as Khonkean, Nongkay and Udonthanee, Northeastern 2 as Roi-ed, Surin and Yasothorn, Central Thailand 1 as Tak, Pisanulok and Kampangpetch, Central Thailand 2 as Kanchanaburee and Southern Thailand as Nakornsreethammarat and Songkha. The research was qualitative research by Documentary research and In-depth Interview with 10 key informants who were the project leader. The strengthen in process of analysis the project strengthen health and learning according by Buddhist way in 7 areas around Thailand as above were collected data from Tipitaka, Buddhist scripture and modern science in project evaluation as CIPP Model.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)