การประยุกต์ใช้สัมมาทิฏฐิเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

Main Article Content

ธนกร ชูสุขเสริม

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การประยุกต์ใช้สัมมาทิฏฐิ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่กำลังประสบอยู่ขณะนี้ หลักสัมมาทิฏฐิเป็นระบบความคิดเห็นถูกต้อง เป็นแสงทองเบื้องต้นของความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ทุกคน ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงสุด และเป็นกระบวนการทางความคิด มีระบบที่ประกอบด้วยเหตุและผลตามหลักของอริยสัจ ๔ ไม่อิงอาศัยประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง หลักการข้อนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้จริง ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวก็ดี ในสังคมก็ดี ส่วนใหญ่จะเกิดจากความคิดที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีเหตุผล มักถือตนเองเป็นศูนย์กลาง มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ยึดถือเหตุผลและความถูกต้องในการขับเคลื่อนสันติสุขสู่สังคม ไม่เคารพเหตุผลของแต่ละฝ่าย และไม่หาวิธีพูดคุยระดมความคิดกัน ถ้าฝ่ายตนเองได้รับประโยชน์ก็จะบอกว่าเป็นความคิดดี มีความถูกต้อง แต่ถ้าฝ่ายตนเสียประโยชน์ก็จะบอกว่า เป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้ พยายามหาวิธีการยับยั้งหรือประท้วงฝ่ายตรงกันข้ามด้วยรูปแบบต่างๆ ในทางกลับกัน ถ้าครอบครัวก็ดีหรือกลุ่มคนในสังคมก็ดี รู้จักใช้ทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความคิดไปสู่การกระทำที่ถูกต้องแล้ว ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ก็จะลดลงตามลำดับ และก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นแก่คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

Abstract

The objective of this article is to apply the right understanding to reduce the conflicts in Thai society experiencing now. The principle of the right understanding is the system of right view. It is the first golden beam of creative thought able to create the great benefit for all human beings from the beginning to the highest level, and systematic and reasonable process of thought in accordance with the Four Noble truths, not depends on one’s benefit or friends. This can be applied to solve the different problems in society. Mostly, the problem of conflicts in either family, society arises from the wrong understanding, unreasonable, has a furtive benefit, always holds the self-centered, does not hold the reasons and righteousness in moving peace to society, not respect the bilateral reasonsand notfind the way how to do brainstorming. If one gets the benefits will say it is good idea, has righteousness, butif one loses the benefits will say it is useless idea, tries to find out the ways how to detain or strike the opposite part by different forms. On the contrary, either a family or a group of people in society knows the middle way having the right understanding as the centered to move forward of thought into the right action, the problems of conflicts will be reduced and cause the peace happen to all groups of people in society definitely and sustainably.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)