วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม

Main Article Content

Phra Decha Silatejo (Sribhunga)
Phramaha Mit Thitapanyo

Abstract

วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม เป็นปาฐกถาพิเศษของท่านพุทธทาส  เป็นการแสดงธรรมของท่าน ณ พุทธธรรมสมาคม  โดยมีการนำมาเขียนเป็นหนังสือให้ผู้ที่สนใจในเรื่องธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อผู้อ่านได้นำเข้ามาอ่านนั้นทำให้รู้และเข้าใจถึงคำว่าพุทธเพิ่มขึ้นไปอีกมากพอสมควร  อย่างเช่นคำที่เรามักมีความเข้าใจไม่ค่อยตรงกัน และมีความสำคัญในเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือคำที่มีความหมายซับซ้อนสับสน อย่างคำว่าความจริง เมื่อถามกันขึ้นว่าอะไรเป็นความจริง อย่างนี้ พวกเราส่วนมากก็จะมีความคิดพุ่งตรงไปยังข้อที่ศาสดาเจ้าลัทธิหรือผู้สั่งสอนคนใดคนหนึ่งที่เรานับถือได้บัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นความจริง ซึ่งเป็นความจริงของความเชื่อ แทนที่แห่งความจริงของปัญญา ซึ่งมักทำให้เขารู้สึกว่าเป็นการหลอกตัวเองอยู่บ่อยๆ 
ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วยคำอธิบายของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับพุทธธรรม รวมทั้งแนวความคิดและบัญญัติต่างๆ ที่ท่านนำเสนอพุทธธรรม เพื่อสื่อสารกับผู้คนร่วมสมัย จึงชื่อว่า พุทธธรรม พุทธทาส และดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการนำเอางานของท่านพุทธทาส มาคัดสรรและจัดใหม่ในรูปแบบหนึ่ง โดยมุ่งหมายให้เป็นแหล่งรวมงานส่วนหนึ่งของท่าน ซึ่งผู้อ่านทำให้เห็นว่า สามารถสะท้อนแนวความคิดและคำสอนที่สำคัญๆ ของท่านได้ครอบคลุมในระดับหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ปกิณกะ (Miscellany)