Return to Article Details การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาเซียนศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF ASEAN STUDIES USING THE ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK AND LEVELS OF STUDENT COMPETENCY IN 21st CENTURY SKILLS: CASE STUDY IN BUFFER SCHOOLS OF THAILAND) Download Download PDF