การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาเซียนศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF ASEAN STUDIES USING THE ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK AND LEVELS OF STUDENT COMPETENCY IN 21st CENTURY SKILLS: CASE STUDY IN BUFFER SCHOOLS OF THAILAND)

Main Article Content

เกตุชพรรณ์ คำพุฒ (Kedchapan Kamput)

Abstract

บทความวิจัยนี้อธิบายผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาเซียนศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียน และสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนชายแดนอาเซียน (Buffer School) จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 400 คน จากโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง อันได้แก่ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม และโรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 1) ระดับความรู้ความเข้าใจตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรอาเซียนศึกษาใน 7 สาระการเรียนรู้ ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับมากในสัดส่วนสูงที่สุดนั้น คือ สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและจริยศึกษา 2) ผลการศึกษาตามระดับขั้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติใน 7 สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรอาเซียนศึกษา พบว่าระดับการสืบค้นข้อมูลความรู้ด้วยตนเองนั้นมีสัดส่วนสูงที่สุด ในทั้ง 7 สาระการเรียนรู้ 3) วิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัตินั้น พบว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด (ร้อยละ 10.6) 4) ระดับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรอาเซียนศึกษานั้นพบว่า ทักษะความเป็นพลเมืองโลกมีระดับการพัฒนาทักษะมากที่สุด (ร้อยละ 12.77) โดยสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียนศึกษานั้นว่าด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรเชิงพื้นที่ (area-based curriculum) เพื่อการบูรณาการท้องถิ่นนิยมสู่ภูมิภาคนิยม โดยอาศัยแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อมโนภาพความเป็นเพื่อนบ้านจากรากร่วมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันจะเสริมส่งความภราดรภาพแห่งประชาคมอาเซียน


A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF ASEAN STUDIES USING THE ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK AND LEVELS OF STUDENT COMPETENCY IN 21st CENTURY SKILLS: CASE STUDY IN BUFFER SCHOOLS OF THAILAND

This research paper assesss the learning achievement ASEAN studies following the ASEAN curriculum sourcebook and levels of student competency in 21st century skills. The studies were conducted in Buffer Schools of Thailand involving 400 upper secondary students in Phanom Dong Rak Wittaya School, Suanphung Wittaya School Wangnua Wittaya School and Betong Wiraratprasan School. The project is a mixed methods research study. It has been found that; 1) Levels of understanding in ASEAN studies curriculum which was highly rated in 7 learning areas; civil duties and moral education. 2) The results of the stages of active learning in ASEAN studies curriculum; self-directed information retrieval at the highest level in 7 learning areas. 3) In terms of instruction methods for active learning; independent study skill at the highest level (10.6%). 4) Levels of student competency in 21st century skills has highest modified priority needs index (12.77%). As a result, the instruction methods tend to be area-based curriculum, which is considered an integral element in localism to regionalism. Multicultural education for imagine neighborhood within collective roots of history and culture to enhancing fraternity of ASEAN community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Kedchapan Kamput)เ. ค. (2018). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อาเซียนศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียนและสมรรถนะของผู้เรียนตามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาโรงเรียนชายแดนอาเซียนของประเทศไทย (A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT OF ASEAN STUDIES USING THE ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK AND LEVELS OF STUDENT COMPETENCY IN 21st CENTURY SKILLS: CASE STUDY IN BUFFER SCHOOLS OF THAILAND). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(2), 34-53. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/117790
Section
Research Articles

References

1. Alexander, R. J. (2008). Essays on pedagogy. London: Routledge.
2. Arphattanano, T. (2015). How does the current wave of globalization affect Thailand’s curriculum? Teaching social studies under AEC and ASEAN Community. Nakhon Pathom: Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University.
3. ASEAN Secretariat. (2012). ASEAN curriculum sourcebook. USAID (United States Agency for International Development).
4. Banks, J. A. (2013). An introduction to multicultural education. Boston, MA: Pearson Education.
5. Benjathatchaporn, J. (2014). A study of the academic administration of basic education schools under the office of primary. E. SWU Educational Administration Journal, 11(20), 1-14. [in Thai]
6. Cannon, M. (2005). Cross-border regionalism co-operative Europeanisation or Competitive Globalization. World Society Focus Paper Series, A series edited by the World Society Foundation.
7. Chanbanchong, C. (2013). A guide to ASEAN studies for upper elementary level from ASEAN Curriculum Sourcebook, 2012. Journal of Education Naresuan University, 15(2), 108-123. [in Thai]
8. Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs. (2016). The 47th meeting of the ASEAN Committee on culture and information – ASEAN-COCI, Hanoi, Vietnam. Retrieved January 21, 2016, from https://www.mfa.go.th/asean/th/asean-media-center [in Thai]
9. ECOSOC (United Nations Economic and Social Council). (2016). Report of the inter-agency and expert group on sustainable development goal indicators. Retrieved June 22, 2018, from https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-SDGs-Rev1-E.pdf
10. Evans, W., & Savage, J. (2015). Developing a local curriculum: Using your locality to inspire teaching and learning. New York: Routledge.
11. Facer, K. (2014). Towards an area-based curriculum: Insights and directions from the research. Retrieved March 30, 2016, from www.thersa.org/_data/assets/pdf_file/0009/286983/116821106-Manchester-Curriculum-Report-FINAL.pdf
12. Hargreaves, A. (2008). The coming of post-standardisation: Three weddings and a funeral. In Sugrue, C. (Ed.), The Future of Educational Change: International Perspectives (pp. 15-33). London: Routledge.
13. Jephcote, M., & Davies, B. (2007). School subjects, subject communities and curriculum change: The social construction of economics in the school curriculum. Cambridge Journal of Education, 37(2), 207-227.
14. Lagat, G. (2017). Life skills education curriculum implementation: Appropriateness of teaching methodologies used by secondary school teachers in Uasin Gishu County, Kenya. International Journal of Education, Learning and Development, 5(4), 86-95.
15. Ngourungsi, K. (2016). Education for Sustainable Development (ESD). Journal of the Association of Researchers, 21(2), 13-18. [in Thai]
16. OBEC (Office of the Basic Education Commission). (2011). Guidelines for learning management to ASEAN community on secondary school. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand. [in Thai]
17. OBEC (Office of the Basic Education Commission). (2014A). Introducing ASEAN curriculum sourcebook. Bangkok: National Office of Buddhism. [in Thai]
18. OBEC (Office of the Basic Education Commission). (2014B). Handbook of ASEAN studies (ASEAN curriculum sourcebook). Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand. [in Thai]
19. RILCA (Research Institute for Languages and Cultures of Asia). (2017). Development of educational management in special economic development zone. Bangkok: Office of the Education Council. [in Thai]
20. SEAMEO INNOTECH (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology). (2008). Teaching competency standards in Southeast Asian Countries: Eleven country audit. Regional Center for Education Innovation and Technology. Quezon City: Philippines.
21. SEAMEO INNOTECH (SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology). (2010). Integrating education for sustainable development into secondary education social studies curriculum in Southeast Asia: A toolkit for educators, curriculum developers, and ESD advocates. Regional Center for Education Innovation and Technology. Quezon City: Philippines.
22. Sungtong, A. (2014). Perspectives of public school administrators in the three southern border provinces on multiculturalism and multicultural education. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 20(3), 89-112. [in Thai]
23. Thongjaron, V. (2012). Research on social and culture for empowering ASEAN community. Journal of Research and Curriculum Development, 2(2), 3-10. [in Thai]
24. The Singapore Teachers’ Union. (2012). Enhancing quality education towards the realization of ASEAN Community 2015. The 27th ASEAN Council Teacher (ACT) Convention (pp.1-14), 24th-28th February 2012 Rizqun Internation Hotel, Gadong, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
25. TU-RAC (Thammasat University Research and Consultancy Institute). (2016). The approaching development of Thai education in ASEAN community. Bangkok: Office of the Education Council. [in Thai]
26. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2014). UNESCO World Conference on education for sustainable development conference report by the general rapporteur. Retrieved June 21, 2018, from https://unesdoc.unesco.org/images/ 0023/002328/232888E.pdf
27. USAID (United States Agency for International Development). (2009). ASEAN curriculum assessment: Project report. (East West Center, Nathan Associates).
28. Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design. United States: Association for Supervision & Curriculum Development.