Return to Article Details ผลของการโค้ชต่อความรู้ และความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่; EFFECT OF COACHING ON KNOWLEDGE AND ABILITIES OF CLASSROOM RESEARCH PRACTICES AMONG THE PRE- SERVICE ... Download Download PDF