Return to Article Details ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผู้ทรงภูมิปัญญาช่วยเหลือเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น; THE RESULTS OF LEARNING MANAGEMENT USING SCAFFOLDING WISDOM HOLDER TO PROMOTE THE ABILITY ANALYSIS RELIABILITY OF HISTORICAL SOURCES FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS Download Download PDF