Return to Article Details การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบดูแลให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ส่งเสริม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน; THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MENTORING MODEL TO IMPROVE INSTRUCTIONAL Download Download PDF