Return to Article Details การพัฒนาหลักสูตรเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สำหรับครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM TO ENHANCE LEARNING DESIGN COMPETENCE ON COACHING AND MENTORING FOR MUNICIPALITIES TEACHERS) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy