กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2021 Download Download PDF