กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรรมการซื้อและความต้องการการบริโภคสินค้าประมงอินทรีย์ บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF