กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สัมฤทธิผลการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มสัมฤทธิ์ ในรายวิชาเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล