กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม Download Download PDF