Open to Publish the Article

2023-12-29

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับพิจารณาบทความ ประเภท                                                                      1.บทความวิชาการ (Academic Article)                      2.บทความวิจัย (Research Article)     

ปิดรับส่งบทความ (Submission)                            ส่งบทความผ่านเว็บไซต์วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (บนระบบ ThaiJO เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 พฤษภาคม 2567