กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “ELDERFARE Model”: รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล