กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการนวดแผนไทย ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF