กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐาน ด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy