กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐาน ด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง

  • สิทธิชัย วรโชติกําจร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พัชราภรณ์ วรโชติกําจร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, 4 MAT, Think-Pair-Share, Learing Model, Computer Programming

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐานด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนําแนวคิดวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้พบเห็น ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและเสริมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และเพิ่มให้มีระบบพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะนําแทนผู้สอน ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นํากรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ขึ้นไปสอบถามความเหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญจํานวน 6 ท่าน พบว่าความเหมาะสมของกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์เป็นฐานด้วยเทคนิค 4 MAT ร่วมกับกิจกรรมแบบ Mentor Coached Think-Pair-Share ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 แสดงว่าสามารถนํากรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

 

A Conceptual Framework for the development of a learning model using Experienced-Based Learning with 4MAT Method and Mentor Coached Think-Pair-Share Method for Computer Programming Subject

The purpose of this research was to synthesize a conceptual framework of Experienced Based Learning Model with 4MAT Method and Mentor Coached Think-Pair-Share method for Computer Programming course. Experienced Learning concept with 4 MAT method was used for with the learning environment that let students to learn from the experience, or anything that has been seen doing manually. Think-Pair-Share concept was used for with the learning environment that let students get assistance from their mentors. The suitability of synthesis framework was evaluated by 6 experts and the suitability level was found to be good (Mean = 4.02 and S.D. = 0.42). The proposed framework is expected to be suitable for practical use in learning management of computer programming course.

Downloads