กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทุนทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งกับกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF