ทุนทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งกับกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

  • ดารณี พลอยจั่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งที่สามารถเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเป็นการศึกษาด้วยกระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการตีความโดยนำความรู้จากทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งมาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์และแยกประเด็นที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ผลการวิจัยพบว่า ทุนทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่น่าสนใจของชาวเขาเผ่าม้งที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เด่นชัดแบ่งออกเป็น3 กลุ่มได้แก่ การแต่งกาย ภาษา และประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ข้อเสนอแนะคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวควรใช้กลยุทธ์การพัฒนาองค์ความรู้ของชาวม้งเพื่อให้มีความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในชุมชนของชาวเขาเผ่าม้งนอกจากนั้นควรวางแผนจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งในระยะสั้นแบบไปกลับ และแบบค้างคืน

 

Cultural Capital of The Hmong Hill Tribe with Strategiesto Promote Creative Tourism

This paper aimed to analyze the cultural capital of the Hmong hill tribe people as a strategy to promote creative tourism. This study was a qualitative research process. Collecting data from secondary sources. Analysis and interpretation of based on the theory, literature and research related to cultural capital as a tangible and intangible cultural capital, creative tourism and also the culture of the Hmong tribe. To analyze and isolate issues that can promote creative tourism. The research found the uniqueness of cultural capital that be the attractions of the ethnic of Hmong encouraging creative tourism had markedly divided into three groups: a dress and language, tradition and culture of the Hmong. The suggestions of this study were; the parties involved in tourism such as Hmong community, the private and the government should be participated and took knowledge in tourism management to Hmong people. Secondly suggestions were all parties should apply marketing and promotion strategies to encourage tourists wanting to experiencethe creative tourism activities in the Hmong community. In addition, the community should plan tour program in short term as a one-day trip and stay overnight programs for the touristsas their choices.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย