กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF