การบริหารการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

มนูญ กันฟอง
สมคิด พุ่มทุเรียน
พระครูนิวิฐศีลขันธ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการแจกแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น .958 กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้สุ่มแบบแบ่งชั้น โดยการสำรวจเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 395 คน จากประชากรจำนวนทั้งสิ้น 29,074 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากการเลือกเฉพาะเจาะจงจำนวน 20 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 1) การวางแผน ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม ร่วมกันคิด วางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติ 2) การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการควรใช้กริยาและวาจาสุภาพสื่อสารแบบมีเหตุผล 3) การตรวจสอบ ควรมีแนวทางการทำงานในลักษณะประนีประนอม เป็นขั้นตอน คือ แนะนำตักเตือนด้วยวาจา ออกบันทึกเตือน และหากมีการกระทำผิดซ้ำ ก็จะมีการเปรียบเทียบปรับ และปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนการกระทำผิดซ้ำ 4) การปรับปรุงแก้ไข ควรส่งเสริมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มกิจกรรม ศึกษาดูงานต่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการได้พัฒนาความรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
กันฟองม., พุ่มทุเรียนส., & พระครูนิวิฐศีลขันธ์. (2021). การบริหารการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร . วารสารวิจยวิชาการ, 4(4), 121-132. https://doi.org/10.14456/jra.2021.87
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กมลวรรณ แสนคำลือ. (2557). การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุธรรมของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

จิตรา แสงผาบ. (2557). การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุธรรมของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน. (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ดวงนภา เพชรแท้. (2554). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับชุง ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี. (สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ). คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา. (2561). แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจขับเคลื่อนงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ. เข้าถึงได้จาก https://th.wikiquote. org/w/index.php

Cronbach, Lee. J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed). New York: Harper & Row.

Deming, W. Edwards. (1986). Out of the Crisis. USA: The Massachusetts Institute of Technology.

Most read articles by the same author(s)