กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดบุคลิกภาพในการทำงานของพนักงานใหม่ Download Download PDF