กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีพจากวิถีเศรษฐกิจแบบพึ่งตลาด สู่วิถีเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy