กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายที่เกิดจากสัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF