กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล