กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล