กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF