บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ปลิดา ระดาบุตร
จิตรกร โพธิ์งาม
ไพศาล พากเพียร

บทคัดย่อ

การวิจัยบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลทุ่งเทิง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 148 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสุขภาพมีการทำความสะอาดสถานที่ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ด้านการศึกษา มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการของหน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพมีการให้ความสนใจและเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ต่อผู้พิการในด้านการประกอบอาชีพ ด้านสังคมความสะอาดของสถานที่ที่ให้บริการด้านสังคม บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบล ทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสุขภาพควรมีการจัดหาหลักประกันด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาควรมีการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายคนพิการเช่นงบประมาณอุปกรณ์วิทยากรเพื่อให้ความรู้กับคนพิการ   ด้านสังคมควรจัดอบรมให้สมาชิกในครอบครัวสำหรับดูแลคนพิการ ด้านอาชีพควรมีการสำรวจความต้องการพัฒนาอาชีพคนพิการทุกกลุ่ม  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biographies

จิตรกร โพธิ์งาม , Ubon Ratchathani Rajabhat University

Ubon Ratchathani Rajabhat University

ไพศาล พากเพียร, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand.

Ubon Ratchathani Rajabhat University

References

โกวิทย์ พวงงาม. (2550), การปกครองท้องถิ่นไทย : เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิชาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท,.
คำภา เชื้อคง. แนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการ. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง : สัมภาษณ์ 31 มกราคม 2562.
จิราภรณ์ งอยกุดจิก. (2557), ความต้องการสวัสดิการสังคมของคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557.
ธานีรัตน์ ผ่องแผ้ว. (2558), คุณภาพชีวิตคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช : ปัจจัยที่มีผลและแนวทางการพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
มานิต วัฒนเสนและคณะ. (2550), คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุข
รุ่งราตรี ปินใจ. (2557), บทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.