กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิค วิชาชีพแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF