กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูสังคมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF