กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการสร้างพฤฒิพลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF