การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการสร้างพฤฒิพลัง

Main Article Content

วันวิสาข์ ทิมมานพ
ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบกรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการสร้างพฤฒิพลัง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้สูงอายุ สุ่มแบบเจาะจง จำนวน 400 คน ใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยที่พบว่า พฤฒิพลัง ได้รับอิทธิพลทางตรงจากพรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .27 และ.67 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลำดับ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพรหมวิหาร 4 ผ่านสังคหวัตถุ 4 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .33 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลำดับ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยสนับสนุน ผ่านสังคหวัตถุ 4 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .32 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Articles
Author Biography

ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

Mahaculalongkornrajavidyalaya University, Thailand

References

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). (2557) .สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กองทุนผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: บริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับชิง จำกัด (มหาชน)
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2539). จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร (พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม,
John Tranphagan,(2018).The Practical of Concern: Ritual, Well-Being, And
Aging in Rural. Japan Journal, Religio & Health. Vol. 9 No. 46 (August).
Po-WenKu,Kenneth Fox & Jim Mckenng,(2007).The Chinese Aging Well Profile. Berlin: Springeer Science.