กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2019): วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (กันยายน-ธันวาคม 2562) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล