วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ มีความหลากหลายและนําสนใจ เพราะมีผู้ส่ง บทความจากหลายสถาบันและแต่ละบทความมีมิติความน่าสนใจและน่าติดตามแตกตํางกัน แต่อยํางไรก็ตามก็ยังเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และอรรถสาระที่เป็นประโยชน์เชิงวิธีคิดและวิธีการที่ยอดเยี่ยม  กองบรรณาธิการ ต้องขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ที่ทุ่มเทผลิตผลงานทาง วิชาการอันทรงคุณค่า และให้ความไว้วางใจกองบรรณาธิการในการดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความในวารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ นอกจากนี้ ต้องขอขอบพระคุณพิชญพิจารย์ (PeerReviewer) ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและกลั่นกรองคุณภาพบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้อย่างเข้มข้นมีมาตรฐาน ทำให้กองบรรณาธิการเกิดกำลังใจที่จะพัฒนา วารสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-29

The City of Arts: การสร้างเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทย

พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล, พูลศักดิ์ หอมสมบัติ , ร.ท.กวีพล ศรีหะมงคล

13-28

การเสริมสร้างจิตตปัญญาทางพระพุทธศาสนาในการป้องกัน แก้ไขการอัตวินิบาตกรรมของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี

สี สร้อยสน, พระครูจินดาสารานุกูล , กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา, พระครูกิตติคุโณภาส

29-40

ต้นแบบและบทเรียนการพัฒนาไร่นาสวนผสมของเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญ

พระสังวาน สายเนตร, พระสิริชัย ธมมจโร, ศราวุธ ขันธวิชัย , ประยงค์ ศรไชย

101-118

พุทธจริยธรรม แนวคิด ปรัชญาและกระบวนการเสริมสร้าง สังคมสันติสุขในจังหวัดบุรีรัมย์

รังสิทธิ วิหกเหิน, พระศรีปริยัติธาดา , ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์, วิรัตน์ ภูทองเงิน

119-134

การศึกษาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์ สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกียรติศักดิ์ บุตรราช, สุพิมล ศรศักดิดา , นคร จันทราช, เอกชัย ศรีบุรินทร์ , พระสฤทธิ์ สุมโน

135-144

ศึกษารูปแบบแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ ตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี

ประยงค์ ศรไชย, พระมหาคำพันธ์ ปภากโร, พระครูจินดาสารานุกูล , พระครูปลัดศรีอรุณ ญาณิสฺสโร

145-154

ศึกษาภาษาถิ่นเขมรที่พูดในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ

พระมหาไสว เถาว์ยา, พระมหาสุริยัน บึงทะเล, สิทธิมนต์ ติสันเทียะ , วารุณี ประไพรเมือง

155-164