กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 Research and development of teacher competency development programs in creating electronic lessons Junior high school level in educational opportunity expansion schools under the office of Nongbaulamphu Primary Educational Service Area 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล