กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ PRA (PDCA) 3 Model : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองกลางด่าน (สมบุญประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy