กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมเชิงชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีความพิการร่วมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy