กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน-ธันวาคม Download Download PDF