กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้าวยมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF