ก้าวสู่ความเป็นศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้าวยมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

  • รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธนาภรณ์ ฉิมแพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รุ้งทิพย์ อวโนทยาน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทะรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ: ห้องสมุดสีเขียว, ศูนย์การเรียนรู้, คลังความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

Inside the article

9BBrzR.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

9BBuOz.jpg
เผยแพร่แล้ว
2018-09-21
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ