ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการ
(Editor-in-Chief)
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
น.ส. ปรียาพร ฤกษ์พินัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ
(Editorial Board)

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข 

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอรพันธุ์


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการนานาชาติ
(International Editorial Board)

Professor Dr. Anna MariaTammaro

Professor Dr. Anne Goulding


Professor Dr. Chao-chen Chen


Professor Dr. Clara M. Chu


Professor Mitsuhiro Oda

Professor Dr. Sam Oh

Professor Dr. Serap Kurbanoglu

University of Parma, Italy

Victoria University of Wellington, 
New Zealand

National Taiwan Normal University, Taiwan

University of Illinois at Urban-Champaign, USA

Aoyama Gakuin University, Japan

Sungkyunkwan University, Korea

Hacettepe University, Turkey

ผู้จัดการวารสารวิจัยฯ

นางสาวสุจิตร สุวภาพ

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ