บทวิจารณ์หนังสือ: Behavior Change Research and Theory: Psychological and Technological Perspectives

Main Article Content

จันทิมา เขียวแก้ว

Abstract

หนังสือเล่มนี้รวมบทความจำนวน 9 เรื่อง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลงานของนักวิชาการจำนวน 25 คน จากศูนย์วิจัยและคณะวิชาต่าง ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และออสเตรเลีย นำเสนอการประยุกต์ทฤษฎีเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดี และการประเมินผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดิจิทัล โดยศึกษาจากมุมมองทางจิตวิทยาและมิติด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ บทความที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ล้วนให้ความสำคัญกับรากฐานทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจากการวางแผนไว้ล่วงหน้า (Planned behavior) แบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ (Health belief model) แรงจูงใจในการป้องกัน (Protection motivation) การเปลี่ยนพฤติกรรม และแนวคิดใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น Nudge theory และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา Mindspace

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book Review