ประสิทธิภาพการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ใน ThaiLIS ด้วยการประมวลผลแบบขนานบนคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคแม็พรีดิวซ์

Main Article Content

จักรกฤษณ์ แสงแก้ว

Abstract

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านความเร็วในการสืบค้นระหว่างการค้นผ่านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ในการให้บริการวิทยานิพนธ์ของ ThaiLIS และวิธีการประมวลผลแบบขนานบนคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนโหนดแม่ข่ายที่แตกต่างกันโดยใช้เทคนิคแม็พรีดิวซ์ การวิจัยใช้ชุดข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่สกัดจากฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) ในโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS (Thai Library Integrated System) จำนวนทั้งสิ้น 443,694 เรคคอร์ด ทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการสืบค้น พบว่า ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ใช้ความเร็วเฉลี่ย 1.86 วินาที ส่วนการประมวลผลแบบขนานบนคลัสเตอร์ที่ใช้แม่ข่าย 4 , 8, 12 และ 16 โหนดใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่าอย่างชัดเจนด้วยความเร็ว 0.278, 0.135, 0.091 และ 0.065 วินาที ประสิทธิภาพด้านความเร็วการสืบค้นเพิ่มขึ้น 85.0% , 92.73%, 95.10% และ 96.50% ตามลำดับ ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ThaiLIS สามารถปรับปรุงบริการการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูล TDC ให้มีประสิทธิภาพการค้นที่รวดเร็วขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่จำนวนเรคคอร์ดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต


        This research aimed to compare the speed effectiveness of thesis data retrieval between the relational database system for theses information services in ThaiLIS (Thai Library Integrated System) and the parallel processing system on cluster computer with different numbers of network’s nodes by using Mapreduce technique.  The research used the theses data set totally 443,694 records extracted from TDC (Thai Digital Collection) database in ThaiLIS.  The data processing was done to compare the speed of data retrieval.  It was found that the speed of relational database system consumed averagely 1.86 seconds, while the speed of parallel processing system on cluster computer with network’s nodes at 4, 8, 12 and 16 consumed lesser time at 0.278, 0.135, 0.091 and 0.065 respectively.  The research result indicated that ThaiLIS can improve the effectiveness of theses information retrieval services from TDC database to be faster, especially in case of the quantity of records in the database will be instantly increasing in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article