วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย่ด้วยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF