วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ The Development of a Maha Sarakham Travel Recommendation System by Hybrid Filtering Technique ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF