วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 20101-2009 ด้วยเทคนิคการสอนแบบการฝึกลงมือปฏิบัติงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล