วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางและเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล