Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท มุมกล้อง จำกัด Download Download PDF