Return to Article Details การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาและการมีจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ตามการรับรู้ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาลกรณีศึกษาโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล